Contact

Fysiotherapie Bennenbroek
Kapelstraat 33
5591 HC Heeze

Telefoon: 040-2264352Fysio-Active Heeze &
Nova Vitae

Geldropseweg 25
5591 EA Heeze

Telefoon: 040-2260663

 

Algemene voorwaarden

Deze betaling – en behandelvoorwaarden maken integraal onderdeel uit van alle behandeling
overeenkomsten gesloten tussen Fysiotherapie Bennenbroek en haar patiënten.
Deze voorwaarden worden als onlosmakelijk onderdeel van het intake formulier uitgereikt aan een
ieder voor een eerste afspraak. algemene-voorwaardenDe kosten van behandeling van
minderjarigen worden in rekening gebracht aan de wettelijke
vertegenwoordigers. Fysiotherapie Bennenbroek berekent de
bij haar patiënten in rekening te brengen tarieven voor
behandeling, aan de hand van de door het Koninklijk
Genootschap voor Fysiotherapie vastgestelde richtlijnen.
Afspraken die worden gemaakt worden in beginsel genoteerd
op de daartoe bestemde afsprakenkaart.
Afspraken die niet kunnen worden nagekomen door de patiënt
dienen uiterlijk 24 uur voor aanvang van de behandeling door
hem/haar te worden afgezegd. Bij het niet afzeggen binnen de gestelde termijn, behoudt
Fysiotherapie mBennenbroek zich het recht om het bijhorende tarief van de niet nagekomen
afspraak bij de patiënt in rekening te brengen, wanneer in de voor de patiënt gereserveerde
tijd geen andere patiënt wordt behandeld. De door of vanwege Fysiotherapie Bennenbroek
afgezegde afspraken worden verzet naar een nader tussen partijen te bepalen datum en tijdstip.
De patiënt kan in dit geval geen aanspraak maken op enigerlei vorm van vergoeding, korting of
geldelijke compensatie.Gefactureerde betalingen dienen binnen 30 dagen na ontvangst van de
factuur door de patiënt te geschieden. De betalingen worden allereerst in mindering gebracht
op de oudst openstaande facturen.
 
Patiënten die geen of geen volledige aanspraak meer) kunnen maken voor vergoeding uit hun
aanvullend verzekering hebben de keuze uit:

  1. Contante betaling per behandeling. Pin / Chip / Creditcard betalingen zijn niet mogelijk.
  2. Facturering volgens de geldende betalingsvoorwaarden.

 
Vragen c.q. reclamaties omtrent de in rekening gebrachte tarieven, dan wel klachten omtrent
verrichtte behandeling(en), dient de patiënt binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur
schriftelijk tot Fysiotherapie Bennenbroek te richten. Echter, de betalingsverplichting van de
patiënt wordt daardoor niet opgeschort, ook niet, doordat de patiënt een klacht indient bij
het KNGF of andere instantie, tenzij de beweerdelijke tekortkoming van Fysiotherapie
Bennenbroek (gedeeltelijke) opschorting rechtvaardigt.
 
Bij niet- betaling door de patiënt binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur, of oninbaar blijken
van de bank/giro machtiging, is de patiënt van rechtswege in verzuim en brengt Fysiotherapie
Bennenbroek de wettelijke rente en /of administratie kosten (€15.00) over het verschuldigd
factuur bedrag bij de patiënt in rekening over de periode dat de patiënt met volledige betaling in
verzuim is c.q. blijft.
 
Indien de patiënt in verzuim verkeerd is Fysiotherapie Bennenbroek gerechtigd verdere behandeling
op te schorten, of wel deze slechts te verrichten tegen contante betaling, tenzij de hoogte van de
betalingsachterstand en/of de aard van de verdere behandeling zich hiertegen verzet.
 
Voorts is Fysiotherapie Bennenbroek gerechtigd, wanneer de patiënt in verzuim verkeert,
incassomaatregelen jegens de patiënt te treffen, dan wel derden hiermee te belasten.
Alle met het incasso van de factuurbedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de
buitenrechtelijke kosten) komen dan voor rekening van de patiënt.
De buitenrechtelijke kostenbedragen minimaal 15 % van het openstaande factuurbedrag,
zulks met een minimum van 30 euro, exclusief omzetbelasting.
 

Wachtlijst

Wij streven er naar u binnen 48 uur na aanmelding een behandelings datum te kunnen aanbieden.
Behandelingen zijn uitsluitend op afspraak. Mocht de geschatte wachttijd van onze praktijk
op enig moment onoverkomelijk dan wel medisch onverantwoord zijn, dan zullen wij u
doorverwijzen naar een andere Fysiotherapeut. Wanneer er om enige reden wijzigingen
plaatsvinden in de afgesproken wachttijd, stellen wij u hiervan op de hoogte.
Eventuele tussentijdse relevante wijzigingen in uw situatie welke plaatsvinden gedurende uw
wachttijd, kunt u te allen tijde doorgeven aan onze praktijk.
 

Kwaliteit

Kwaliteit en service staan bij onze fysiotherapiepraktijk hoog in het vaandel.
Wij doen er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Maar ondanks dat kwaliteit voorop
staat bij ons, kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de wijze waarop u bent geholpen.
Indien dit geval is kunt u uw klacht of verbetersuggesties doorgeven aan onze fysiotherapie
medewerk(st)er die samen met u de geldende klachtenprocedure zal doornemen.
 

Privacy

Uw gegevens worden bijgehouden in uw patiëntendossier. Uw patiëntendossier wordt veilig
bewaakt in ons patiëntendossier en in ons computersysteem. U bent gerechtigd inzage te
krijgen in uw eigen dossier om gegevens aan te vullen en te corrigeren.
De gegevens zijn verder uitsluitend toegankelijk voor de bevoegde fysiotherapeut en uw
arts(en) en worden alleen gebruikt als dat belangrijk is voor uw gezondheid.
Wij houden ons hierbij aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.
 

Visie

Door op een ontspannen manier te werken, vanuit een breed scala aan mogelijkheden die altijd
“up to date“ zijn, in een goed geoutilleerde en rustige omgeving, bent u verzekerd van de hoogste
kwaliteit die ook in de toekomst zal blijven.
 

Missie

Als cliënt staat u bij ons centraal. We bieden u de meest adequate persoonlijke zorg die bij u past.
Daarbij gebruikmakend van de meest geavanceerde en nieuwste technieken die bij u passen.
In fysiotherapeutische zorgverlening lopen we door voortdurende innovatie altijd voorop.
Waar mogelijk zullen we u actief bij het genezingsproces betrekken. Onze hulpverlening is
laagdrempelig, zorgvuldig en met duidelijke verantwoordelijkheden voor beide partijen.